Teorie didactica

Resurse variate

Curriculum
Resurse variate
Teoriile invatarii
Stilurile de invatare
Tipuri de profesori TIC
Activitati folosind Internetul
Metode pedagogice
Proiect didactic lectie cu TIC

Conceptul si problematica curriculum-ului. Conceptul de curriculum. Abordare lingvistica. Evolutii in cimpul semantic al pedagogiei. Tipuri de curriculum. Problematica proiectarii curriculum-ului. Sistematizare. Tendinte contemporane in abordarea obiectivelor educationale. Repere contemporane in analiza continuturilor educationale. Curriculum national. Prevederi ale Consiliului National pentru Curriculum (1997-2002).
· Reforma invatamintului in Romania. Elemente de referinta.
· Curriculum National (CN). Aria curriculara Limba si comunicare.
· Proiectarea activitatii didactice. Modelul didacticist al proiectarii didactice. Modelul curricular al proiectarii didactice. Tipuri fundamentale de proiectare didactica. Proiectarea globala si proiectarea secventiala. Produsele proiectarii didactice.
· Metodica predarii limbii romane. Formarea notiunilor gramaticale. Notiune si cuvint in studiul limbii. Criteriul gramatical si cel logic in analiza faptelor de limba. Fazele sau etapele formarii notiunilor gramaticale. Conditiile esentiale ale definirii notiunilor. Concretizarea procesului de invatare prin predarea notiunii de diateza verbala.
· Comunicarea didactica. Conversatia ca metoda didactica. Conversatia la lectia de limba romana. Conversatia socratica si conversatia didactica: asemanari si deosebiri. Functiile conversatiei in cadrul lectiei. Tipurile de intrebari folosite de profesorul de limba romana
· Analiza gramaticala. Analiza gramaticala si obiectivele predarii limbii romane. Imprejurarile in care este folosita aceasta metoda; avantaje si limite. Textele supuse analizei. Indicatii metodice privind alegerea si folosirea lor. Desfasurarea analizei gramaticale la clasele gimnaziale. Felurile analizei gramaticale.
· Metoda exercitiilor in predarea limbii romane. Exercitiul ca metoda didactica. Obiectivele urmarite prin aceasta metoda. Conditiile eficientei exercitiilor in cadrul lectiei de limba romana. Felurile exercitiilor: de recunoastere; cu caracter creator; ortografice si de punctuatie. Caracterul ludic al exercitiilor.
· Sistemul de lectii in predarea limbii romane. Obiectivele predarii limbii romane si tipurile de lectii. Lectia de limba romana la clasele gimnaziale si distingerea ei in functie de diferite criterii. Cele mai frecvente tipuri de lectii: lectia de insusire de noi cunostinte; lectia de fixare a cunostintelor gramaticale si de formare a priceperilor si a deprinderilor; lectia de recapitulare si sistematizare a cunostintelor de limba romana; lectia de verificare si evaluare.
· Evaluarea cunostintelor de limba prin teste docimologice. Testele docimologice si felurile lor. Tehnica elaborarii testelor; conditii de elaborare si aplicare. Eficienta instructiv-formativa a examinarii prin teste docimologice.
· Instruirea asistata de ordinator. Soft-uri educationale. Prezentari electronice. Evaluarea asistata de calculator.
· Managementul clasei si al resurselor. Utilizarea internetului.
· Activitati cross-curriculare.

3. Sistemul de evaluare a studentului: evaluarea prin colocviu, aprecierea

 

 

Curs 1. Pedagogia – ştiinţa educaţiei ……………………………………………………. 2 ore

Conceptul de educaţie, caracteristicile fenomenului educaţional, formele educaţiei, autoeducaţia şi educaţia permanentă, sistemul ştiinţelor educaţiei, legătura pedagogiei cu alte ştiinţe.

 

Curs 2. Factorii dezvoltării personalităţii şi cunoaşterea elevilor …………………….. 4 ore

Ereditatea, mediul, educaţia, stadiile dezvoltării ontogenetice a personalităţii, profilul pedagogic individual, fişa psihopedagogică.

Curs 3. Sistemul de īnvăţămānt …………………………………………………………. 2 ore

Structura sistemelor de īnvăţămānt, exemple şi tendinţe, structura sistemului de īnvăţămānt din Romānia.

Curs 4. Finalităţile educaţiei ……………………………………………………………... 2 ore

Ideal, scopul şi obiectivele educaţionale, idealul educaţional īn şcoala romānească contemporană.

Curs 5. Componentele educaţiei …………………………………………………………. 4 ore

-       educaţia intelectuală: esenţa şi sarcinile educaţiei intelectuale, conţinutul educaţiei intelectuale,

-       educaţia moral-civică: esenţa, specificul, obiectivele, conţinutul, principiile şi metodele educaţiei moral-civice,

-       educaţia profesională: esenţa, sarcinile, conţinutul educaţiei profesionale, orientarea şcolară şi profesională,

-       educaţia estetică: esenţa, obiectivele şi conţinutul educaţiei estetice,

-       educaţia fizică şi igienico-sanitară,

-       noile educaţii.

Curs 6. Cultivarea creativităţii īn procesul de īnvăţămānt …………………………… 2 ore

Creativitatea ca proces şi ca produs, personalitatea creatoare, potenţialul creativ al elevilor, modalităţi de cultivare a creativităţii īn activitatea şcolară şi extraşcolară, īnvăţarea creativă.

Curs 7. Factorii instituţionali ai educaţiei ……………………………………………… 4 ore

Familia, şcoala, profesorul, dirigintele, mass-media, instituţiile social-culturale şi unităţile economice ca factori educativi.

Curs 8. Conceptul, problematica şi tipurile curriculumului …………………………... 2 ore

-       conceptul şi problematica curriculumului, istoric,

-       conceptul actual şi problematica curriculumului.

Curs 9. Proiectarea curriculumului ……………………………………………………... 1 oră

Nivele de decizie ale proiectării curriculare, etapele elaborării curriculumului.

Curs 10. Conţinuturile curriculare ……………………………………………………… 3 ore

a)     Conţinuturi ale īnvăţămāntului şi conţinuturi ale educaţiei

b)     Selecţia conţinuturilor

c)     Transpunerea conţinuturilor īn documente colare: planuri de īnvăţămānt, programele şcolare, manualele şcolare, materiale curriculare, orarul şcolar

Curs 11. Reforma curriculară …………………………………………………………… 2 ore

 1. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:
  1. Educaţia, obiect al pedagogiei. Educaţia īn contemporaneitate (edeucaţia permanantă şi autoeducaţia) …………………………………………………………………. 2 ore
  2. Factorii dezvoltării psihice. Potenţialul uman īn educaţie ………………………. 2 ore
  3. Stadiile dezvoltării ontogenetice a personalităţii elevului ……………………… 2 ore
  4. Profilul psihologic individual. Adolescenţa ……………………………………. 2 ore
  5. Ideal, scop şi obiective educaţionale. Idealul educaţional īn şcoala romānească .... 2 ore
  6. Cultivarea creativităţii īn procesul de īnvăţare …………………………………. 2 ore
  7. Metode şi procedee de educaţie moral-civică şi religioasă …………………….. 2 ore
  8. Educarea şi dezvoltarea aptitudinilor estetice ………………………………….. 2 ore
  9. Educaţia profesională şi tehnologică …………………………………………… 2 ore
  10. Factorii educativi ai educaţiei …………………………………………………... 2 ore
  11. Rolul profesorului īn procesul instructiv-educativ ……………………………... 2 ore
  12. Conceptul actual şi problematica curriculumului ……………………………….. 2 ore
  13. Obiectivele īn procesul de īnvăţămānt …………………………………………. 2 ore
  14. Documentele şcolare …………………………………………………………… 2 ore

 

Our Company

This is where we will explain our company background and describe how we got to where we are today. For example, we might talk about how long we have been in business, or any awards or honors we have won. We might also talk about our dedicated staff, and the importance of customer satisfaction.

Our Philosophy

Our mission statement or purpose of the business will go here. For example, we believe in the highest quality products and services for all of our customers. We believe our customers are our greatest asset, and we are dedicated to serving your needs.